Search

Themelimi i një kompanie në Maqedoninë e Veriut

Establishing a company in Macedonia

Themelimi i një kompanie në Maqedoninë e Veriut

Llojet e kompanive në Maqedoninë e Veriut

 • Dega (Filiali) – Kompanitë e huaja mund të krijojnë degë ose përfaqësi të tyren në Maqedoni. Ata duhet të sigurojnë dëshmi të përfshirjes ligjore të tyre, si dhe fushëveprimit të aftësisë juridike përkatëse në rast se kjo u kundërshtohet. Ato gëzojnë të njëjtat të drejta dhe në përshtatje me të njëjtat kushte si edhe shoqëritë vendase, me një kufizim në numër prej një dege të vetme për sipërmarrësit individë të huaj.
 • Zyra e Përfaqësisë – Kompanitë e huaja të autorizuara për të bërë biznes në vendin e tyre, mund të themelojnë lirisht një zyrë përfaqësie jokomerciale në Maqedoninë e Veriut. Kushtëzimi në këtë rast është se zyra nuk do të ketë status ligjor të mjaftueshëm ose nuk do të mund të angazhohet në aktivitete tregtare. Qeveria maqedonase do të përcaktojë procesin dhe kërkesat e regjistrimit.
 • Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (DOO) – Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është një shoqëri tregtare ku një ose më shumë persona apo subjekte kontribuojnë me një kapital themeltar të paracaktuar. Anëtarët nuk janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë, por duhet të përmbushin detyrimet e përcaktuara në statutin e shoqërisë. Emri i biznesit duhet të përmbajë “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ose shkurtesën “DOO”. Për një shoqëri një anëtar ortak, emri i biznesit duhet të përmbajë “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me një anëtar” ose shkurtesën “DOOEL”.
 • Ortakëria e Përgjithshme (JTD) – Një shoqëri e përgjithshme është një shoqëri tregtare e formuar nga dy ose më shumë persona fizikë apo juridikë. Të gjithë ortakët janë bashkërisht dhe individualisht përgjegjës në mënyrë solidare për borxhet e shoqërisë. Për të krijuar një ortakëri të përgjithshme, themeluesit duhet të nënshkruajnë statutin e shoqërisë.
 • Shoqëria Aksionare (AD) – Shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare ku aksionarët kontribuojnë në kapitalin themeltar, i cili ndahet në aksione. Aksionarët nuk janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë. Kapitali themeltar minimal është 25,000 € për themelim të njëkohshëm dhe 50,000 € për themelim të njëpasnjëshëm. Vlera nominale e përcaktuar e aksioneve nuk mund të jetë më e vogël se 1€.
 • Shoqëria e kufizuar – Një shoqëri tregtare formohet nga të paktën dy ortakë – një i përgjithshëm dhe një i kufizuar. Ortaku i përgjithshëm përgjigjet personalisht për çdo detyrim të shoqërisë me të gjithë pasurinë e tij, ndërsa ortaku i kufizuar përgjigjet vetëm deri në kontributin e dhënë të shoqërisë. Ortakët e përgjithshëm duhet të kontribuojnë të paktën me një të pestën e shumës totale të kontributeve.
 • Partneritet i kufizuar me aksione – Një shoqëri tregtare me partneritet të kufizuar me aksione përbëhet nga anëtarë ortakë që janë përgjegjës për detyrimet e shoqërisë dhe të tjerë që nuk janë përgjegjës përtej kontributeve të tyre. Në këtë lloj forme ligjore nevojiten të jenë së paku tre partnerë. Marrëdhëniet juridike ndërmjet ortakëve dhe të tretëve rregullohen nga ligji për shoqëritë komandite. Dispozitat e ligjit për shoqëritë aksionare zbatohen për shoqërinë komandite me aksione, përveç atyre që rregullojnë menaxhimin.
 • Pronari individual – Individëve që kryejnë veprimtari biznesi u kërkohet të regjistrohen si pronarë të vetëm. Individi përgjigjet plotësisht dhe në mënyrë të pa kufizuar me të gjitha pasuritë e tij ndaj kreditorëve.

Procedura e regjistrimit të kompanisë

Procesi i regjistrimit një njësie biznesi është thjeshtuar ndjeshëm përmes sistemit “One-Stop-Shop” dhe kompanitë mund ta kryejnë regjistrimin brenda katër orëve. Procesi i regjistrimit është gjithëpërfshirës dhe u lejon individëve të çdo shtetësie a kombësie të bëhen drejtorë ose aksionarë. Pas regjistrimit, kompanitë mund të marrin vulën e tyre zyrtare duke përdorur certifikatën e lëshuar të regjistrimit, e cila lejon përfaqësuesit e autorizuar të veprojnë në emër të themeluesve.

Hapat për regjistrimin e një kompanie në Republikën e Maqedonisë së Veriut:

 1. Plotësoni formularin e përcaktuar për regjistrimin e kompanisë në Regjistrin Qendror të Maqedonisë së Veriut.
 2. Siguroni dokumentet e nevojshme, duke përfshirë një kopje të verifikuar të dokumentit të regjistrimit të personit juridik ose vërtetimin e identitetit të themeluesit.
 3. Për një Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar (DOO), nevojitet të jetë e hartuar një deklarate ose marrëveshjeje themelimi, e cila përgatitet pranë një avokati (agjent regjistrimi).
 4. Përcaktoni emrin e kompanisë, selinë qendrore, menaxherin; bëni një vlerësim të investimit në themelim dhe përcaktoni bankën për hapjen e një llogarie të posaçme të biznesit.
 5. Dorëzoni dokumentacionin në Regjistrin Qendror, qoftë fizikisht apo nëpërmjet regjistrimit elektronik.

 

Gjatë procesit të regjistrimit, themeluesit duhet të paraqesin kopje të pasaportës së tyre, si edhe faturat e shërbimeve. Pas regjistrimit, të dhënat e regjistrimit të kompanisë shtohen në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Banorët e huaj mund të punësohen lehtësisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pasi të kenë marrë vizën ose lejen përkatëse. Procesi i regjistrimit të kompanisë në Maqedoninë e Veriut zakonisht merr vetëm një javë për të përfunduar, kur është dorëzuar me përpikëri i gjithë dokumentacioni i nevojshëm dhe procedurat e kërkuara ndiqen me saktësi. Firma jonë ofron ndihmë gjithëpërfshirëse për themelimin e kompanive në Maqedoninë e Veriut, shoqëruar me ekspertizë në fusha të ndryshme të tjera. Ju lutemi të mos ngurroni të na kontaktoni dhe ne do të ishim të kënaqur të caktonim një takim prezantues për lehtësinë tuaj.

Përfitimet e regjistrimit të një kompanie në Maqedoninë e Veriut

Maqedonia e Veriut shërben si një portë kryesore për bizneset që synojnë të depërtojnë në tregjet evropiane, falë vendndodhjes së saj strategjike në udhëkryqin e dy korridoreve të rëndësishme evropiane të transportit. Ky pozicionim, i kombinuar me rrjetin e tij të avancuar rrugor dhe hekurudhor, lejon kalimin e shpejtë në të gjithë vendin, duke arritur në çdo vend të banuar në më pak se vetëm tri orë. Regjimi liberal i tregtisë së jashtme të vendit shton tërheqjen ndaj tij duke ofruar qasje të pakufizuar në BE dhe tregje të tjera, edhe nëpërmjet traktateve të shumta dypalëshe, çfarë e pozicionon atë si një bazë tërheqëse për aktivitetet e prodhimit dhe eksportit.

Veç kësaj, Maqedonia e Veriut lëvdohet gjerësisht për një kornizë të favorshme tatimore, e theksuar nga një nga normat më të ulëta të tatimit mbi fitimin e korporatave, të ardhura pa taksa për deri në 10 vjet në Zonat e Investimeve dhe norma konkurruese të tatimit mbi të ardhurat personale, si edhe të korporatave në 10%, së bashku me një standard. Norma e TVSH 18%. Proceset efikase administrative në vend, të cilat përfshijnë një sistem të shpejtë të regjistrimit të kompanive në një hark prej 4 orësh dhe stimuj të shumtë tatimorë për investitorët në Zonat e Lira, udhëhequr nga një pushim tatimor dhjetëvjeçar, e përforcojnë edhe më tej atraktivitetin e vendit. Pjesëmarrja aktive e vendit në tregtinë globale nënvizohet nga anëtarësimi i tij në Organizatën Botërore të Tregtisë që nga viti 2003 dhe angazhimi i tij në tri Marrëveshje shumëpalëshe, por edhe disa të tjera dypalëshe të Tregtisë së Lirë, në të cilat janë të përfshira edhe Turqia dhe Ukraina, janë tregues të zgjerimit të lidhjeve ndërkombëtare tregtare të saj.

Nëse ju nevojitet ndihmë apo keni ndonjë pyetje në lidhje me shërbimet tona, ju ftojmë miqësisht të kontaktoni zyrën tonë. Ekipi ynë i përkushtuar është i gatshëm t’ju ofrojë udhëzime dhe mbështetjen e ekspertëve më të mirë, të përshtatur sipas nevojave tuaja specifike. Ju lutemi të mos ngurroni të komunikoni me ne, nëse jeni duke kërkuar informacion, keni nevojë për këshilla profesionale ose dëshironi të diskutoni me ne se si mund t’ju ndihmojmë më tej.

Informacione shtesë profesionale

Po konsideroni të ndërtoni biznesin tuaj në rajonin e Ballkanit?
Ekipi ynë është i gatshëm t'ju ndihmojë